Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 25 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Openingstijden winkels

Winkeliers mogen zelf beslissen wanneer hun winkel open is.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"De winkeliers in Borger-Odoorn moeten zich vrij voelen. Het is niet aan de gemeente om voor hen te bepalen wanneer ze wel of niet open zijn, dat is helemaal aan henzelf. "

PvdA

"Winkeliers zijn zelf heel goed in staat om te beslissen wanneer ze het beste open kunnen zijn. "

VVD

"De ondernemer weet heel goed wat voor haar/zijn onderneming de beste manier is om zaken te doen. Mede door de VVD is er een ruim openstellingsbeleid, ook op zondag."

D66

"Dat mag al en dat moet zo blijven."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn vindt dit een zaak van een ondernemer, mits de (uitgebreide) openstellingsuren geen overlast geven bij omwonenden."

Geen van beide

GroenLinks

"GroenLinks is op zich voorstander van het loslaten van verplichte openings- en sluitingstijden van winkels. Maar hoopt vervolgens wel op een stukje onderlinge afstemming tussen winkeliers. Daar is de consument mee gebaat."

Oneens

CDA

"De huidige verordening van de winkeltijdenwet vindt CDA Borger-Odoorn meer dan ruim genoeg. "

ChristenUnie

"Steeds vaker hoor je dat mensen zijn opgebrand, een burn-out hebben. De 24-uurseconomie slokt ons op en dat gaat ten koste van andere belangrijke zaken, zoals onze gezinnen en onze ongezondheid. De CU is dan ook voor een gezamenlijke rustdag. Een wekelijkse time-out voor iedereen. Ook voor winkeliers. "

2. Basisinkomen

De gemeente moet zich inspannen voor een proef met een vast basisinkomen. Een basisinkomen is een vast minimuminkomen voor iedereen, ongeacht zijn of haar levensomstandigheden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Er is werk zat, maar er zijn te weinig banen. Een basiszekerheid biedt mensen de ruimte en mogelijkheden om zich naast hun betaalde deeltijdbaan, in te zetten voor de samenleving, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg. "

D66

"Het basisinkomen is een veelbelovend middel om enkele problemen van nu op te lossen. Bijvoorbeeld de sociale tweedeling tussen mensen met en zonder een vaste baan. Zie “Gratis geld voor iedereen” van Rutger Bregman."

GroenLinks

"GroenLinks is voor een andere welvaartsverdeling. Daarin passen in ieder geval experimenten met een voorwaardelijk basisinkomen (zoals een regelarme bijstand). Hierna komt eventueel onderzoek naar mogelijkheden van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen."

Geen van beide

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"De eerste vraag is: willen onze inwoners dit? Als er bij hen enthousiasme is, kunnen we een volgende stap zetten. "

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"De VVD vindt dat mensen een tegenprestatie moet leveren voor hun inkomen, zij die daartoe niet in staat zijn verdienen ondersteuning. Een basisinkomen is een uitkering voor iedereen, betaald door iedereen, zonder tegenprestatie. Dit vindt de VVD een slecht idee, zeker als dit gemeentelijk wordt ingevoerd. Dit moeten we aan de landelijke politiek overlaten."

CDA

"CDA Borger-Odoorn gaat voor een participatie-inkomen. Dit is een variant op het basisinkomen waar een wederkerigheid in zit. Hierdoor worden alle mensen toch geactiveerd om mee te doen in de maatschappij. "

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn juicht een landelijke proef met het basisinkomen toe. Wij vinder echter dat een dergelijke proef niet op de weg van een gemeente ligt, maar een centrale verantwoordelijkheid is om de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid van alle burgers in gelijke omstandigheden goed te borgen."

3. Startende ondernemers

Om startende ondernemers te helpen, moet de gemeente hen de eerste jaren geen onroerende zaakbelasting (ozb) laten betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Dit is een mooie geste. Maar het is nog belangrijker om startende ondernemers te helpen met een netwerkopbouw en om een goed vestigingsklimaat te hebben. "

VVD

"De VVD vindt dat de OZB voor iedereen zo laag mogelijk moet zijn. Een vrijstelling voor starters kan net dat steuntje in de rug zijn waarmee we de lokale economie stimuleren."

ChristenUnie

"Werk is belangrijk om onze gemeente leefbaar te houden. CU wil mensen die een bedrijf willen opstarten steunen en daarmee het lef, de daadkracht en hun bereidheid om risico’s te nemen, waarderen. Daarom vindt CU dat startende ondernemers met een eigen pand gedurende maximaal twee jaar ozb-vrijstelling moeten kunnen krijgen, zodat zij hun kapitaal volledig kunnen inzetten op het ontwikkelen van hun concept en op het opzetten van hun bedrijf. "

Geen van beide

D66

"Een sympathiek idee. Maar het zet weinig zoden aan de dijk en de precieze uitwerking is lastig. Veel beter is het om startende ondernemers goede ondersteuning door de gemeente te bieden."

Oneens

PvdA

"Daarvoor zijn andere instrumenten beter geschikt, zoals: mogelijkheden bieden binnen bestemmingsplan om zich te vestigen, flexwerkplekken beschikbaar stellen tegen een vergoeding gas-water-licht en een kleine huur, voorkeursbehandeling bij aanbesteding voor lokale ondernemers. "

CDA

"Met het geven van korting op onroerend zaakbelasting geef je slechts een aantal startende ondernemingen voordeel. Dit geeft ongelijkheid tussen ondernemers. CDA Borger-Odoorn vindt dat de gemeente wel randvoorwaarden kan scheppen door de regeldruk te verminderen en gunstige vergunningsbeleid voeren. "

GroenLinks

"Dit zou concurrentievervalsend kunnen werken ten opzichte van al langer bestaande bedrijven. Bovendien kent de belastingdienst reeds diverse kortingsregelingen voor starters."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn vindt de OZB geen middel om startende ondernemers te ondersteunen. Wij zien liever dat de gemeente ondernemers ondersteunt bij de meer praktische zaken ten behoeve van een succesvolle start van een eigen bedrijf."

4. Maaien van de berm

De gemeente moet de bermen minder vaak maaien, om bijen en andere insecten te behouden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Voor een bloeiende landbouw en een goed gezondheidsmilieu is biodiversiteit van groot belang. "

PvdA

"Vlinders en bijen zijn essentieel voor de landbouw en daardoor voor de voedselvoorziening van mensen. Bloemrijke bermen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op dagvlinders, bijen en andere insecten. Om te voorkomen dat vlinders en insecten verdwijnen is het belangrijk om gerichter en minder te maaien. "

D66

"Zorg om bijen en andere insecten is belangrijk genoeg. Daarom ook bloemrijke akkerranden bevorderen. Maar de veiligheid van de bermen moet het wel mogelijk maken."

ChristenUnie

"Het gaat slecht met de bij. Maar de bij is noodzakelijk voor onze voedselvoorziening. Dus voor ons eten, maar ook voor de boeren die het verbouwen. Om de bij te helpen met overleven wil de CU wilde bloemen en planten de ruimte geven. Op doorgaande wegen willen de CU dan ook alleen maaien als dat nodig is voor verkeersveiligheid. Natuurlijk moet het groen in de dorpen zelf er wel netjes blijven uitzien. "

GroenLinks

"Bermen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. GroenLinks is blij met de aandacht die de gemeente nu al geeft aan ecologisch bermbeheer en minder vaak maaien."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Insecten spelen een cruciale rol in de natuur, en ook onze voedselvoorziening is sterk afhankelijk van een rijk insectenbestand. Door onze meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden insecten bedreigd. Als het minder vaak maaien van bermen een bijdrage levert aan de instandhouding van het insectenbestand is Leefbaar Borger-Odoorn daarvan voorstander. Dit vanzelfsprekend rekening houdend met zaken als verkeersveiligheid. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"De bermen zijn onderdeel van de weg, minder vaak maaien veroorzaakt verkeersonveilige situaties. De gemeente heeft voldoende natuurgebieden voor bijen en insecten. Daarnaast heeft de landbouwsector hier een belangrijke rol. Zij hebben een groot belang bij voldoende biodiversiteit en investeert daar ook in door o.m. bloemrijke akkers en akkerranden."

CDA

"De verkeersveiligheid moet goed gewaarborgd zijn. Tevens moet voorkomen worden dat er een wildgroei aan probleemonkruid worden voorkomen."

5. Zorgwoningen

De gemeente moet ervoor zorgen dat er meer woningen komen voor mensen die zorg nodig hebben.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Er zijn woningen genoeg in Borger-Odoorn, maar ze zijn meestal niet geschikt voor mensen met een zorgvraag. De gemeente kan met wooncorporaties in onderhandeling. Daarnaast kan de gemeente via de Wmo woningaanpassingen mogelijk maken."

CDA

"De gemeente heeft als taak hierover het gesprek aan te gaan met woningbouwcooperaties en projectontwikkelaars. Daarnaast moet er ruimhartig om worden gegaan met vergunningen voor kangoeroe-woningen."

D66

"Door goede afspraken te maken met de wooncorporaties. En door de blijverslening in stand te houden, kunnen mensen hun eigen huis aanpassen voor latere zorg."

ChristenUnie

"De gemeente moet prestatieafspraken maken met de woningcorporaties om te zorgen dat er voor alle leeftijdsgroepen en zorggroepen voldoende woningen in onze gemeente beschikbaar zijn. "

GroenLinks

"Dit vraagt in de eerste plaats zicht op de toekomstige behoefte. En verder goed overleg met woningstichtingen en het wegnemen van eventuele belemmeringen in bestemmingsplannen."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn steunt het streven om oudere mensen en mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk zelfstandig in hun, waar nodig aangepaste, woning te laten wonen. De gemeente moet alle mogelijkheden die in haar macht liggen benutten om deze doelstelling optimaal te realiseren. Mocht dit onvoldoende zijn, dient er gericht te worden geïnvesteerd in een dergelijk flexibel te gebruiken woningaanbod."

Geen van beide

VVD

"Het is goed dat de gemeente hierover afspraken maakt met woningcorporaties en zorginstellingen. Mensen blijven langer in hun eigen omgeving wonen, hiervoor moet ruimte geboden worden vindt de VVD. Maar het moet niet zo zijn dat heel Drenthe in Borger-Odoorn komt wonen en wij de zorgkosten op onze nek krijgen."

Oneens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Dit is niet aan de gemeente. Het is aan de zorgpartijen om te kijken of zij zich in Borger-Odoorn willen vestigen. Er zijn in Borger-Odoorn ruime mogelijkheden voor mensen die zorg nodig hebben en hier willen wonen. "

6. BOA in elk dorp

Er moeten Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) komen in de gemeente Borger-Odoorn. Een BOA is een ambtenaar die bepaalde strafbare feiten mag opsporen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"We hebben als gemeente een BOA nodig. Op deze manier kunnen we toezien en handhaven op de regels die we zelf hebben gesteld. Door zelf een BOA in dienst te nemen, hebben we hier meer sturing op. "

CDA

"De BOA kan ondersteunend zijn aan de wijkagent bij speciale evenementen en toezichthoudende en controlerende taken."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn pleit voor het aanstellen van een aantal BOA's in onze gemeente voor een goede handhaving in de openbare ruimte; 'omdat de burger dat van de gemeente verwacht'. Het moet duidelijk zijn dat op het overtreden van met elkaar afgesproken regels sancties volgen."

Geen van beide

Oneens

PvdA

"De houding van mensen moet soms veranderen. Overleg, gesprek en voorlichting zijn succesvolle manieren om de houding van mensen te beïnvloeden. Waar nodig worden nu BOA’s die in dienst zijn bij de gemeente Emmen in Borger-Odoorn, ingezet. "

VVD

"De gemeente heeft nu een regeling met Emmen waarbij we gericht BOA’s kunnen inhuren. Dit vinden wij een prima regeling. We kunnen ze inzetten wanneer dit nodig is. "

D66

"Er zijn al BOA’s. Meer ambtenaren is niet nodig."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"Ondanks de andere suggestie zetten we al BOA's in het toezicht- en handhavingsbeleid in. Verder is GroenLinks voorstander van integraal toezicht door bijvoorbeeld bij overlast gevend gedrag ook het sociaal team informeren, zodat gekeken kan worden naar een achterliggende oorzaak."

7. Referendum

Borger-Odoorn moet het raadgevend referendum invoeren. In een referendum kunnen burgers rechtstreeks stemmen over een voorstel van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil zoveel mogelijk mensen bij de lokale democratie betrekken. De gemeente moet met verschillende nieuwe vormen experimenteren. Het raadgevend referendum zou zo’n nieuwe vorm kunnen zijn. Wel goede afspraken maken over het gebruik ervan."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn wil zoveel mogelijk inwoners betrekken bij belangrijke beslissingen van de gemeente die de leefbaarheid voor deze inwoners in de gemeente kunnen beïnvloeden. "

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Bij een raadgevend referendum is de inwoners op het allerlaatste moment aan zet om ja of nee te zeggen. Volgens ons is de inwoner als eerste aan zet. Zodra er ideeën ontstaan, moet de gemeente met inwoners en verenigingen om tafel, om samen met hen ideeën uit te werken. "

PvdA

"Voorstellen zijn vaak erg algemeen. Bovendien wordt te weinig informatie aan de stemmers verstrekt, die hun in staat moet stellen om een afgewogen keuze te maken. Tot slot zijn in een referendum vaak maar 2 antwoorden mogelijk, ja of nee. Er is geen ruimte voor nuance."

VVD

"Inwoners kiezen elke vier jaar een gemeenteraad en geven daarmee vertrouwen aan de raadsleden. De raad en het college moeten hierna de inwoners voldoende gelegenheid geven voor inspraak en participatie. Als zij dit doen, vindt de VVD een referendum overbodig. Bovendien is het tijdrovend en duur."

CDA

"CDA Borger-Odoorn wil de burger graag vroegtijdig betrekken bij beleidsvorming. En niet achteraf via een referendum. "

ChristenUnie

"Het is belangrijk om de burgers te betrekken bij onderwerpen die hen rechtstreeks raken, maar volgens de CU hoeft dat niet via een raadgevend referendum. Problemen zijn vaak te lastig om in stellingen onder te brengen, referenda vragen veel regelwerk en de opkomst laat vaak te wensen over. CU wil inzetten op burgerparticipatie om de burgers te betrekken op een bredere manier dan alleen een simpel ja of nee. "

GroenLinks

"Veel onderwerpen zijn niet met een simpel ja-nee te beantwoorden. Maar bij referenda wordt dat wel verwacht. Daarom is GroenLinks voorstander van andere experimenten om de mening van burgers te peilen."

8. Asbest

De gemeente moet ondernemers subsidie geven om asbest te verwijderen uit hun bedrijf.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Asbest is slecht voor het milieu en voor de mens. De gemeente moet ondernemers en particuliere woningbezitters subsidiëren om asbest uit het pand te verwijderen."

GroenLinks

"Als de landelijke en provinciale subsidieregelingen onvoldoende zijn, is GroenLinks voorstander van aanvullende gemeentelijke subsidie."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Voor het verwijderen van asbest zijn landelijk en provinciaal subsidies beschikbaar. Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat ook onze gemeente hieraan financiële steun moet kunnen verlenen aan zowel ondernemers als aan inwoners met een asbest probleem. Een asbestloket om iedereen wegwijs te maken in de regelingen en voorwaarden kan rekenen op onze steun."

Geen van beide

CDA

"Deze taak ligt bij de provincie. De gemeente heeft wel een taak in de voorlichting."

Oneens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"De gemeente kan ondersteuning bieden. Helder in beeld hebben wat de mogelijkheden zijn en snelle antwoorden vanuit Exloo zijn hierbij uitgangspunt. Voor diegenen die over te weinig kredietmogelijkheden beschikken, kan de gemeente behulpzaam zijn voor toegang tot krediet. "

VVD

"Voor de gemeente is dit financieel niet haalbaar, het zou ten koste gaan van veel andere zaken. Er zijn al bestaande subsidiemogelijkheden, onder meer provinciaal."

D66

"Niet alleen ondernemers, ook inwoners moeten worden gestimuleerd om asbest te laten verwijderen."

ChristenUnie

"Er zijn voor ondernemers al mogelijkheden om op lokaal of landelijk niveau subsidies te krijgen voor het verwijderen van asbest. Hier ligt geen kerntaak voor de gemeente. Wel moet de gemeente zorgen dat de verwijdering zo eenvoudig mogelijk is: door voorlichting en hulp bij vragen. "

9. Kleine basisscholen

De gemeente moet zich tot het uiterste inspannen om kleine basisscholen open te houden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Basisscholen zorgen voor leefbaarheid, voor reuring. Juist kleine basisscholen in kleinere kernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. "

VVD

"De school is een belangrijke plek voor kinderen, ouders en inwoners, een ontmoetingsplek die het verdient om open te blijven. Echter, het aantal kinderen moet niet onder de door het onderwijs gestelde norm komen. Kwaliteit van onderwijs staat voor de VVD bovenaan. "

ChristenUnie

"Scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen en zijn het daarom waard om voor te strijden. De CU vindt het daarbij erg belangrijk dat ouders kunnen kiezen voor een school die aansluit bij hun eigen ideeën, idealen en overtuigingen. "

GroenLinks

"Wat GroenLinks betreft spreekt dit voor zich. Aan de basis hiervan ligt aanwezigheid van voldoende woningen voor starters (jonge gezinnen met kinderen), een goed voorzieningenniveau alsmede een goede bereikbaarheid en blijvend aantrekkelijke leefomgeving. Dit zijn verschillende kanten van 1 medaille."

Leefbaar Borger-Odoorn

"De leefbaarheid en toekomst van (vooral kleine) dorpen in onze gemeente is sterk gebaat bij de aanwezigheid van een basisschool. Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat de gemeente samen met de onderwijs aanbiedende organisaties een belangrijke rol heeft bij het in stand houden van deze scholen."

Geen van beide

Oneens

PvdA

"Kwaliteit van het onderwijs staat voorop en het is inmiddels meerdere keren aangetoond dat beneden een bepaald minimum aantal leerlingen, die kwaliteit nog maar moeilijk te garanderen is. "

CDA

"Voor het CDA Borger-Odoorn staat kwaliteit van onderwijs voorop. "

D66

"Goed onderwijs is het belangrijkste wat een school de leerlingen en hun ouders kan bieden. Als dat niet meer lukt omdat de school te klein is, kan de school beter sluiten."

10. Mantelzorgers

Mensen met een uitkering die voor een ziek familielid zorgen (mantelzorgers), hoeven niet te solliciteren.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Wat is er mooier dan te zorgen voor een ziek familielid zonder de zorg om te moeten solliciteren. Naast de menselijke kant is er ook een financiële kant: als de zieke geen zorg van familie kan krijgen, dan moet professionele hulp bekostigd worden door de samenleving. "

CDA

"Wanneer iemand zorgtaken heeft voor een familielid, is het goed dat de druk van solliciteren wordt weggehaald. "

D66

"Mantelzorg is een belangrijke bijdrage aan de samenleving."

ChristenUnie

"Wanneer door het verlenen van mantelzorg aan een ziek familielid het tijdelijk even niet mogelijk is om te solliciteren, moet daar ruimte voor zijn. De CU vindt het belangrijk dat het hier wel gaat om maatwerk. De afspraken kunnen dan ook per situatie verschillen. "

GroenLinks

"GroenLinks is voorstander van een sollicitatieplicht die is gebaseerd op maatwerk. Zo moet bijvoorbeeld deze plicht afgeschaft worden voor kanslozen op de arbeidsmarkt. En bij het verzorgen van bijvoorbeeld een zieke ouder moet de sollicitatieplicht (tijdelijk) opgeschort kunnen worden."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Mantelzorg wordt steeds belangrijker bij het streven mensen met een beperking/ziekte zo lang mogelijk thuis te laten wonen in een veilige en leefbare situatie. De belasting voor vele mantelzorgers is bijzonder zwaar. Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat voor hen vrijstelling van een eventuele sollicitatieplicht mogelijk moet zijn."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Helemaal niet meer solliciteren lijkt ons niet de oplossing. Maar we zien wel dat mensen die veel tijd en energie kwijt zijn aan zorg, minder tijd hebben om te solliciteren. Voor ons is het dus zaak dat er minder sollicitatiebrieven hoeven te worden gestuurd. Een soort zorgverlof voor solliciteren. "

VVD

"Het is van belang dat er maatwerk wordt geleverd, bij een hele grote mantelzorgtaak kan er sprake zijn van een periode van vrijstelling van sollicitatieplicht. Net als werkende mensen afspraken maken met hun werkgever. Over het algemeen kan men prima solliciteren naast het verzorgen van een zieke."

11. Vakantieparken bouwen

De gemeente moet de bouw van nieuwe vakantieparken toestaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Toerisme en recreatie zijn een belangrijke economische factor in de gemeente Borger-Odoorn. Van harte welkom zijn vakantieparken die kleinschalig zijn en passen bij de rust, ruimte en de oorspronkelijkheid van het landschap."

VVD

"Onze gemeente heeft de meeste banen in recreatie en toerisme, door het toestaan komen er voor de toeristen weer extra verblijfmogelijkheden bij. Ook levert het veel extra nieuwe banen op in de toeristische bedrijven. Bovendien zijn de bestedingen voor goed voor de andere bedrijven in onze gemeente. "

CDA

"Binnen gestelde kaders moet de gemeente hiervoor ruimte bieden. Recreatie en toerisme is een belangrijk werkgever in de gemeente."

D66

"Ondernemers met vernieuwende ideeën moeten de ruimte krijgen."

ChristenUnie

"De toeristische sector is erg belangrijk voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Uitbreiding van vakantieparken kan ervoor zorgen dat meer mensen in onze gemeente een baan kunnen krijgen. Wel is het belangrijk dat CU staat voor kwaliteit en diversiteit. Eventuele uitbreidingen moeten bovendien duurzaam en met oog voor natuur en milieu plaatsvinden. "

Leefbaar Borger-Odoorn

"Toerisme is een belangrijke bedrijfstak in onze gemeente. Leefbaar Borger-Odoorn steunt passende initiatieven die kunnen leiden tot de komst van meer toeristen. Nieuwe ontwikkelingen moeten passend zijn in de leefomgeving en de bestaande infrastructuur."

Geen van beide

GroenLinks

"GroenLinks ondersteunt liever initiatieven voor duurzame kwaliteitsverbetering van toeristische voorzieningen. Maar een ruimhartig aantal plaatsen voor kleinschalig kamperen (kamperen bij de boer, minicampings, camperplaatsen) is wat ons betreft wel mogelijk."

Oneens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Er zijn mooie vakantieparken in onze gemeente. Volgens de organisaties rondom recreatie en toerisme zit Borger-Odoorn aan de limiet. Het is vooral zaak de bestaande vakantieparken te laten bloeien. "

12. Zonnepanelen

Wie een nieuwe schuur of bedrijfshal bouwt, moet verplicht worden om op minstens de helft van het dak zonnepanelen te plaatsen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Het opwekken van duurzame energie is erg belangrijk en de gemeente kan dat bevorderen door in het vergunningenbeleid het plaatsen van zonnepanelen te verplichten. "

ChristenUnie

"Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de energietransitie, ook ondernemers en boeren. Er zijn landelijke subsidies voor ondernemers en boeren die willen investeren in zonnepanelen. "

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"We gaan als gemeente niet over de portemonnee van onze inwoners. We kunnen wel adviseren om in te zetten op duurzaamheid en financiële ondersteuning bieden, zoals de duurzaamheidslening. "

VVD

"Gemeentelijke stimulering of voorlichting vindt de VVD prima. Het gaat ons echter te ver om de plaatsing van zonnepanelen te verplichten, onze inwoners en ondernemers zijn heel goed in staat daar zelf een beslissing over te nemen."

CDA

"Het is niet aan de gemeente om te bepalen welke duurzaamheidsmaatregelen ondernemers uitvoeren. CDA Borger-Odoorn vindt het wel belangrijk dat inwoners en ondernemers een duurzaamheidsimpuls aan bouwen en verbouwen geven. "

D66

"Geen verplichting. De gemeente kan het wel aantrekkelijk maken."

GroenLinks

"Natuurlijk is GroenLinks voorstander van alternatieve vormen van energie-opwekking. Maar voorschrijven hoe gaat ons te ver. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn juicht investeringen in maatregelen die duurzaam leven, wonen en werken mogelijk maken, toe. Wij zijn wel van mening dat ondernemers zelf moeten kunnen beslissen in welke mate zij duurzaamheidsmaatregelen nemen. Vanzelfsprekend kan de gemeente daarbij wel adviseren en (financieel) ondersteunen."

13. Ouderenadviseur

De gemeente moet een ouderenadviseur in dienst nemen. Deze adviseur gaat bij ouderen op bezoek om uit te leggen welke zorg ze kunnen krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Vanuit ouderenorganisaties is duidelijk geworden dat er bij veel ouderen vraag is naar zo'n ouderenadviseur. Dit is iets dat de gemeente kan en moet faciliteren. "

PvdA

"De ouderenadviseur informeert, adviseert en begeleidt thuiswonende senioren over wonen en zorg, zodat zij zo lang mogelijk hun leven in eigen handen kunnen houden. Daarnaast blijft de adviseur in contact met de ouderen, om vereenzaming in een vroeg stadium tegen te gaan. "

VVD

"De VVD vindt dit een uitstekend idee. Ouderen in onze samenleving hebben vaak geen idee wat de mogelijkheden zijn op bijvoorbeeld zorggebied, door actief te informeren, wordt de kennis groter en worden de levensomstandigheden enorm verbeterd. De advisering kan ook door vrijwilligers worden gedaan, met gemeentelijke ondersteuning. "

CDA

"Graag wil het CDA Borger-Odoorn dat de vrijwillige ouderenadviseur weer een plek krijgt om bij te dragen aan het behouden of stimuleren van het welbevinden en de zelfredzaamheid van ouderen. Hulp bieden bij de informatievoorziening."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Ouderen zijn vaak onvoldoende ingevoerd in de snelveranderende wereld van zorgverlening en -mogelijkheden. Naar de mening van Leefbaar Borger-Odoorn is een ouderenadviseur hierbij van toegevoegde waarde. De adviseur dient informerend en vraaggericht te werken. Ook de gemeentelijk voorlichting via de website dient beter afgestemd te zijn op de oudere inwoners. Hier kan nog een behoorlijke slag worden gemaakt."

Geen van beide

Oneens

D66

"Deze rol hoort onderdeel te zijn van de sociale teams. D66 wil wel graag meer aandacht om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen."

ChristenUnie

"Het organiseren van zorg en ondersteuning dicht bij de ouderen is heel belangrijk. Onze gemeente kent sociale teams. De CU wil dat deze teams ook dicht bij en om oudere mensen heen staan. Een aparte ouderenadviseur buiten de sociale teams zorgt vooral voor meer onduidelijkheid en nog meer aanspreekpunten. En dat wil de CU juist voorkomen, daarom is de CU tegen de aanstelling van een aparte ouderenadviseur. "

GroenLinks

"GroenLinks wijst op de onmisbare rol van de Stichting Ouderen Activiteiten Borger-Odoorn (STOA). De rol van de gemeente ziet GroenLinks vooral als regisseur bij het ontwikkelen van nieuw beleid ten behoeve van ouderen."

14. Tegenprestatie uitkering

Mensen die een uitkering krijgen, moeten daarvoor iets terugdoen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Op deze manier houden mensen arbeidsritme en zorgen we samen voor een leefbare gemeente. Uitgangspunt moet altijd blijven dat mensen zo snel mogelijk weer in aan het werk komen. "

VVD

"Een uitkering is een vangnet waar je zo snel mogelijk uit wilt. Dit lukt niet altijd. Het is dan erg belangrijk om wel mee te blijven doen in de samenleving. Daarnaast is een uitkering geld van de samenleving. Het is normaal dat je hier iets voor terug doet. Dit kan onder meer door vrijwilligerswerk."

CDA

"CDA Borger-Odoorn wil dat iedereen naar vermogen een steentje bijdraagt aan de samenleving. Samen leven is samen doen."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn wil dat mensen zonder werk maximaal door de gemeente worden gestimuleerd en ondersteund om passend werk te vinden, betaald of onbetaald. Leefbaar Borger-Odoorn steunt de mogelijkheden die de gemeente heeft om uitkeringsgerechtigden te activeren. Meedoen in de samenleving is van onschatbare waarde en draagt bij aan het welzijn van mensen."

Geen van beide

Oneens

PvdA

"De tegenprestatie moet niet leiden tot verdringing van reguliere werk. Toeleiding naar regulier werk moet sowieso meer aandacht krijgen om meer inwoners weer in het arbeidsproces te krijgen."

D66

"De meeste mensen willen graag iets voor de samenleving betekenen. De gemeente moet dat vooral mogelijk maken. Een verplichting werkt eerder averechts. En moet bovendien worden gecontroleerd, met extra kosten tot gevolg."

ChristenUnie

"Wanneer je tijdelijk zonder werk zit en daarom een uitkering krijgt, blijft het doel om uiteindelijk weer zelf aan het werk te gaan. Je blijven ontwikkelen door vrijwilligerswerk en op die manier iets terug doen als dank voor het vangnet is een goed idee. Iedereen moet immers zijn steentje bijdragen. Wel is het zo dat helaas niet iedereen in staat is om iets terug te doen. CU vindt dat de gemeente daar rekening mee moet houden. Maatwerk is de sleutel. "

GroenLinks

"Alleen wanneer die tegenprestatie zo'n leereffect heeft dat daarmee voor iemand de kansen op werk vergroot worden, valt daarover met GroenLinks te praten."

15. Bovenbouw Esdal

De gemeente moet zich ervoor inspannen dat er een bovenbouwopleiding havo van  het Esdal-college in Borger-Odoorn komt. Bovenbouw is de laatste twee of drie leerjaren in het voortgezet onderwijs.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Inspannen kan geen kwaad, maar het is aan het Esdal College om te kijken of het voor hen haalbaar en rendabel is. "

VVD

"Voor leerlingen in onze gemeente is het belangrijk dat zij dicht bij huis goed onderwijs kunnen volgen. Veel pubers zijn erbij gebaat om ook, nadat ze de onderbouw in Borger hebben gevolgd, daar de mogelijkheid krijgen om de bovenbouw te volgen."

ChristenUnie

"De CU wil dat onze jongeren alle mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Het zou heel mooi zijn wanneer dat ook binnen de eigen gemeentegrenzen kan. Jongeren kunnen dan zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving naar school gaan. De CU zou dan ook graag zien de gemeente dit ondersteunt."

GroenLinks

"GroenLinks wil de mogelijkheid hiervoor onderzoeken. Een dergelijke kleinschalige opzet komt de schoolprestaties ten goede. Andere voordelen: de leerlingen blijven langer in de eigen omgeving, ook met hobby's en sporten, en behouden meer binding met hun dorp (onmisbaar ook voor het verenigingsleven)."

Geen van beide

Oneens

PvdA

"Er zijn te weinig leerlingen in de gemeente Borger-Odoorn om de klassen te vullen. Voor leerlingen die willen doorstromen naar de havo is er ruime keuze aan scholen in Emmen, Stadskanaal, Ter Apel of Assen."

CDA

"Het aanbod van leerlingen bepaald of een school dit kan aanbieden. Er zijn goede mogelijkheden binnen het Esdal voor doorstroming naar Emmen voor de bovenbouw-havo."

D66

"Goed onderwijs is het belangrijkste criterium. Esdal Borger is te klein om kwalitatief hoogwaardige havo-bovenbouw te organiseren en financieren."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat de huidige vestigingen van het Esdal-College (Emmen-Borger-Klazienaveen) in voldoende mate in de behoefte voorzien. Indien de vraag naar voortgezet onderwijs wijzigt, is het aan de aanbieders om hierin te voorzien."

16. Verenigingen

Verenigingen met financiële problemen moeten hulp krijgen van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Verenigingen vormen de spil van onze samenleving. Als zij in moeilijkheden komen, moet de gemeente hen ondersteunen. Dit kan door de verenigingsbesturen te ondersteunen."

PvdA

"De gemeente kan haar handen niet zo maar van verenigingen af trekken. Als er financiële problemen zijn, dan verwacht de PvdA minstens dat de gemeente adviseert en een helpende hand biedt. Dit hoeft niet per se financieel te zijn!"

CDA

"CDA Borger-Odoorn vindt het verenigingsleven belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen. Verenigingen met voldoende toekomstperspectief kunnen een steuntje in de rug verwachten."

ChristenUnie

"Wanneer een vereniging buiten haar schuld te kampen krijgt met financiële problemen, wil de CU zeker kijken naar de mogelijkheden om deze vereniging te ondersteunen. Verenigingen geven mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en houden onze dorpen levendig. Wel moet er gekeken worden naar de oorzaken van de financiële problemen en welke vorm van ondersteuning het best past. Maatwerk is de sleutel. "

Geen van beide

GroenLinks

"Standaard de gemeentelijke portemonnee trekken lost niets op. Elke situatie vergt immers maatwerk. Soms lost geld het op. Maar in andere gevallen is aanpak van achterliggende oorzaken van tekorten meer op zijn plaats."

Oneens

VVD

"Uiteraard verdienen verenigingen ondersteuning van de gemeente, maar ze moeten zelf zorgen voor een gezonde financiële basis, de gemeente is geen bank. "

D66

"Verenigingen moeten zichzelf kunnen redden. In voorkomende gevallen kan maatwerk nuttig zijn om een vereniging er weer bovenop te krijgen."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat het bestaan van een vereniging niet mag afhangen van de financiële ondersteuning door de gemeente. Wel dient afhankelijk van het ontstaan van het probleem hulp worden geboden bij het oplossen hiervan. "

17. Buitensportpark

De gemeente moet in elke grotere dorpskern een buitensportpark laten bouwen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Hier zijn al mooie stappen in gezet (zie v.v. Valthermond). De komende jaren ligt de uitdaging bij Borger en Odoorn/Exloo. "

D66

"D66 wil kleinschalige, vrij toegankelijke, door jong en oud te gebruiken buitensportparken. Voor de bouw kan een beroep worden gedaan op subsidies, sponsoring door bedrijven en eventueel ook een gemeentelijke bijdrage."

Geen van beide

Oneens

PvdA

"Er zijn verschillende accomodaties waar buitensport kan worden beoefend. Het is niet noodzakelijk om een nieuw buitensportpark te realiseren. Bovendien is dit financieel een grote investering."

VVD

"Dit is te kort door de bocht. De gemeente moet er wel voor zorgen dat er voldoende, kwalitatief goede, goed bereikbare en betaalbare sportvoorzieningen zijn."

CDA

"CDA Borger-Odoorn wil bestaande voorzieningen in stand houden."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"GroenLinks is voorstander van actieve sportbeoefening, zowel individueel als in verenigingsverband. Wij willen de bestaande voorzieningen op dit terrein in stand en up to date houden. Maar dat kost al zoveel dat wij nog los van de noodzaak geen (financiële) ruimte zien voor extra buitensportparken. "

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn juicht de aanwezigheid van buitensportparken toe. De behoefte aan en het gebruik van zo'n sportpark wordt in eerste instantie niet door de gemeente, maar door de inwoners van het dorp zelf bepaald. De gemeente kan daarbij adviseren en faciliteren."

18. Bestrijding overgewicht

De gemeente moet samen met de GGD beleid maken om inwoners met overgewicht te laten afvallen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Een gezonde leefstijl is van belang voor het ervaren van welzijn. De gemeente kan hierin een rol spelen."

VVD

"Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Mensen met overgewicht lukt het vaak nog wel om af te vallen maar niet om hun leefpatroon te veranderen. Door samen met de GGD beleid te maken kan de gemeente een ondersteunende factor zijn."

CDA

"Het aanbod van sport en beweegzorg moet goed zijn. Binnen de gemeente Borger-Odoorn zijn veel initiatieven die een gezonde leefstijl bevorderen. "

D66

"Overgewicht is een van de grootste gezondheidsrisico’s van het moment."

ChristenUnie

"Naar verwachting heeft in 2025 1 op de 5 Nederlanders te kampen met ernstig overgewicht. Het is daarom tijd voor actie. Een gezonde levensstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie, zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven en de zorgkosten in de toekomst minder stijgen. Goede samenwerking tussen GGD en gemeente kan hierbij helpen. "

Geen van beide

PvdA

"Dit beleid is er al in Borger-Odoorn, niet noodzakelijkerwijs in samenwerking met de GGD. JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Cool 2B fit, FitkidZz, Samen Sterk in Bewegen en Gezonde leefstijl."

Oneens

GroenLinks

"Er gebeurt al veel op dit vlak: de combicoaches, het Fit Kidzz programma voor kinderen met hun ouders, waar voeding en beweging centraal staan. Verder staat GroenLinks voor een bredere aanpak dan alleen met de GGD. Denk bijvoorbeeld aan bestrijding van armoede en het vergroten van mogelijkheden om aan diverse activiteiten deel te nemen."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat hier geen gerichte beleidstaak voor de gemeente ligt. De gemeente heeft wel een initiërende taak indien het gaat om bewustwording van gezondheid en gezondheidsrisico's in het algemeen. Het voorkomen van gezondheidsrisico's begint bij voorlichting en preventie. Specifieke aandacht voor jongeren zoals het JOGG-programma kunnen rekenen op onze steun."

19. Windmolenpark

Wanneer de provincie of het rijk plannen maken voor een windmolenpark, moet de gemeente zich daar tegen verzetten.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"De gemeente wil zelf de regie voeren op dit soort ingrijpende zaken. Het kan niet zo zijn dat de provincie en het rijk grootschalige windparken realiseren in onze gemeente, zonder dat de gemeente daar regie op voert. "

PvdA

"Wanneer het draagvlak voor een windmolenpark volledig ontbreekt, dan rest de gemeente niets anders dan alles in te zetten om de belangen van haar inwoners goed te verdedigen bij de andere overheden."

ChristenUnie

"De CU is voor groene energie om ons natuur te sparen, maar de manier waarop de plannen voor het huidige windmolenpark aan de gemeente en onze burger is opgedrongen, kan niet door de beugel. De gemeente mag zich daar dan ook tegen verzetten. "

GroenLinks

"Evenals de meeste inwoners vinden wij het windpark De Drentse Monden veel te grootschalig. Dit met alle nadelige gevolgen van dien voor inwoners, toeristen en bedrijfsleven. "

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat grote windmolens/windmolenparken bij voorkeur op zee moeten worden gerealiseerd. Tegen een dreigende aantasting van plattelandskarakter dient de gemeente zich tot het uiterste verzetten."

Geen van beide

CDA

"CDA Borger-Odoorn vindt dat bij de planvorming de burgers betrokken moeten worden om zodoende draagvlak te creëren. "

Oneens

VVD

"De gemeente moet altijd gesprekspartner blijven van andere overheden. Door zich alleen te verzetten zet de gemeente zichzelf buitenspel. De belangen van onze inwoners zijn daarmee niet gediend."

D66

"De gemeente moet wel aandringen op democratische besluitvorming in de gemeente en op inpasbaarheid."

20. Banen

De gemeente moet afspraken maken met ondernemers om meer mensen die moeilijk een baan vinden, in dienst te nemen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente en de ondernemers moeten samen kijken hoe ze mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt kansen kunnen bieden. "

PvdA

"Allereerst moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. De gemeente kan zelf mensen uit deze doelgroep in dienst nemen. Ook kan de gemeente in het gemeentelijk inkoopbeleid vaststellen dat ondernemers die mensen in dienst nemen die moeilijk aan de slag kunnen, voorrang krijgen bij aanbesteding. "

VVD

"Het is belangrijk dat ondernemers weten welke mogelijkheden en regelingen er zijn, de gemeente heeft hier een voorlichtende rol. Er kan geen sprake zijn van een verplichting. Onder de mensen die moeilijk een baan vinden, zit onbekend talent, als we daar gebruik van gaan maken is dat voor iedereen goed."

CDA

"CDA Borger-Odoorn vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden krijgen om mee te doen in de maatschappij. De gemeente en ondernemers kunnen daarbij helpen."

ChristenUnie

"Meedoen met de samenleving is belangrijk voor iedereen. Werk is daar een belangrijk onderdeel van. Maar soms kunnen mensen lastig werk vinden en hebben ze extra hulp nodig. CU wil dan ook dat de gemeente ondernemers stimuleert om meer mensen die moeite hebben een baan te vinden in dienst te nemen. Daarvoor wil de CU structureel extra geld beschikbaar stellen. "

Geen van beide

Oneens

D66

"De ondernemers komen de met hen gemaakte afspraken al na. En ze kunnen gebruikmaken van regelingen die het aantrekkelijk maken."

GroenLinks

"GroenLinks vindt dit eerder op de weg van het UWV liggen. Daar zijn ze bijvoorbeeld ook op de hoogte van speciale financiele regelingen voor werknemers om die groep mensen in dienst te nemen."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn acht dit geen taak voor de gemeente. Wel zijn wij van mening dat de gemeente haar adviserende rol naar ondernemers meer kan oppakken en hen kan informeren over de mogelijkheden voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zou de gemeente vanuit haar werkgeversrol een voorbeeldfunctie kunnen vervullen."

21. Wonen met een beperking

De gemeente moet de regels versoepelen voor kleinschalige woonvormen voor mensen met een beperking.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Mensen met een beperking moeten een volwaardige plek in de samenleving kunnen innemen. Binnen kleinschalige woonvormen kunnen mensen met enige begeleiding zelfstandig blijven wonen. Regels die gelden voor het vestigen van een kleinschalige woonvorm, mogen dit niet in de weg staan."

VVD

"Steeds meer mensen zoeken een nieuwe vorm van met elkaar en voor elkaar leven en zorgen. De gemeente moet hiervoor de voorwaarden scheppen zodat mensen met een beperking langer thuis kunnen wonen of kunnen wonen in de buurt van hun geboortegrond. "

CDA

"Voor het creëren van een veilige leefomgeving zien wij mogelijkheden voor kleinschalige woonvormen. Binnen de regeling van vrijgekomen agrarische gebouwen zijn er ook al mogelijkheden."

ChristenUnie

"Kleinschalige initiatieven passen niet altijd binnen de bestaande wettelijke kaders, maar kunnen erg belangrijk zijn voor mensen met een beperking. Deze initiatieven verdienen daarom bijzondere aandacht. Regels die het realiseren van deze initiatieven onnodig lastiger maken, moeten dan ook verdwijnen, want de CU staat pal voor een inclusieve samenleving. "

GroenLinks

"GroenLinks wil wonen in vrijkomende agrarische gebouwen mogelijk maken. Dit voor realisatie van kleinschalige woon-zorgcomplexen."

Leefbaar Borger-Odoorn

"Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat woningcoöperaties en andere initiatiefnemers optimaal door de gemeente moeten worden begeleid en ondersteund bij het realiseren van dergelijke kleinschalige woonvormen."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"De regels voor dit type woonvorm zijn in Borger-Odoorn niet streng. Er is voldoende mogelijk op dit vlak, versoepeling is dus niet aan de orde. "

D66

"Regels over bijvoorbeeld veiligheid moeten gewoon blijven gelden. Maar nieuwe woonvormen moeten wel makkelijker mogelijk worden."

22. Gasaansluiting

Alle nieuwe woningen moeten zonder gasaansluiting gebouwd worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Aardgasloos wonen is de toekomst. Dit is beter voor het milieu. Er zijn alternatieven, zoals elektrisch koken, een elektrische CV of een hybride warmtepomp. "

CDA

"Woningen dienen toekomstbestendig gebouwd te worden. Er zijn goede alternatieven."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"Als basis wil GroenLinks in de komende raadsperiode samen een lokaal Energie Transitieplan wordt opstellen. Dit veranderprogramma moet dan voor 2030 gerealiseerd worden. "

Leefbaar Borger-Odoorn

"Nederland moet op den duur van het gas af. Een eerste stap daarvoor is het bouwen van nieuwe woningen zonder gasaansluiting. Leefbaar Borger-Odoorn wil dat de gemeente hiertoe dwingende regels opstelt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat nieuwe woningen ook duurzaam en energieneutraal worden gebouwd."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Dit willen we niet als verplichting opleggen. Het is wel zaak oog te hebben voor de nieuwe trend en hierin de mogelijkheden te bieden om zonder gasaansluiting te bouwen. Het is echter aan de inwoner om te bepalen hoe hij wil bouwen. "

VVD

"De VVD vindt het uitstekend dat nieuwe woningen zonder gasaansluiting worden gebouwd, dat moet gestimuleerd worden. Het verplichten gaat ons nu nog te ver, alternatieven moeten immers wel voldoende haalbaar en betaalbaar zijn."

D66

"Woningen moeten energieneutraal worden. Een oplossing zou kunnen zijn dat het huidige gasnet in de toekomst niet meer voor aardgas wordt gebruikt, maar voor ander, niet-fossiel gas."

23. Verbindingsweg N34

Er moet een verbindingsweg door het bos komen die de N34 met de Mondenweg verbindt.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"CDA Borger-Odoorn wil de haalbaarheid voor een verbindingsweg, die de dorpen op de Hondsrug ontlasten, onderzoeken. "

GroenLinks

"GroenLinks denkt dat zo'n nieuwe oost-westverbinding tot ontlasting van de N34 kan leiden. Goede verbindingen zijn in een krimpregio als de onze extra belangrijk."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Het is zaak de verbinding tussen de Mondenweg en de N34 in beeld te brengen samen met Emmen, Coevorden en de provincie te kijken naar hoe we minder (groot) verkeer door onze dorpen krijgen. Daar hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid in."

PvdA

"Een tunnel in Borger is een goedkoper en beter alternatief voor een snellere doorstroming van het verkeer van de N34 naar de Mondenweg. "

VVD

"De VVD vindt het heel belangrijk dat we een goede Oost-Westverbinding in onze gemeente gaan onderzoeken om een aantal dorpen te ontlasten van doorgaand verkeer. Bij dit onderzoek moeten alle mogelijkheden mogelijk zijn. Het is daarom nu te vroeg om al een plaats voor een weg aan te wijzen."

D66

"Niet realistisch."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Leefbaar Borger-Odoorn

"Inwoners van vele dorpen in onze gemeente lijden onder de druk van doorgaand en sluipverkeer. Dat geldt vooral voor de dorpen via welke een oost-westverbinding in onze gemeente loopt. Een nieuwe verbindingsweg tussen de N34 en de Mondenweg (en een spoorlijn Emmen-Groningen) kan de overlast in de dorpen reduceren. Leefbaar Borger-Odoorn pleit voor de komst van zo'n weg. Het tracé moet in overleg met omwonenden worden vastgesteld."

24. Openbaar vervoer zomer

De gemeente moet er bij de provincie op aandringen dat het openbaar vervoer in de zomermaanden even vaak rijdt als in de rest van het jaar.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Als je in Borger-Odoorn woont, dan heb je openbaar vervoer nodig als je zelf geen auto hebt. Het OV is al minimaal, als je dat in de zomermaanden ook nog halveert, blijft er helemaal niets over."

D66

"Toeristen moeten ook gebruik kunnen maken van goed openbaar vervoer."

ChristenUnie

"De invloed van de gemeente is hier beperkt. Maar juist in de zomermaanden is het voor toeristen en ook voor onze eigen burgers fijn wanneer de dorpen goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer. "

GroenLinks

"GroenLinks wil toeristen ook in het hoogseizoen vaker het openbaar vervoer kunnen laten nemen. "

Leefbaar Borger-Odoorn

"De leefbaarheid in en bereikbaarheid van alle dorpen in onze gemeente is gebaat bij goed openbaar vervoer. Leefbaar Borger-Odoorn verwacht van de gemeente dat zij alles in het werk stelt om een goede openbaar vervoervoorziening in stand te houden, ongeacht het seizoen van het jaar."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Hier moet sprake zijn van maatwerk. Bij grotere evenementen moet er voldoende openbaar vervoer zijn om mensen op tijd van A naar B te kunnen verplaatsen. "

VVD

"Goed openbaar vervoer is voor onze gemeente van belang, maar er moet wel gekeken worden naar de haalbaarheid en betaalbaarheid. In de zomermaanden is er minder openbaar vervoer nodig, scholieren maken dan geen gebruik van het openbaar vervoer. "

CDA

"In de zomermaanden is de vraag naar openbaar vervoer minder. "

25. Fietsers woonwijken

Fietsers en voetgangers moeten voorrang krijgen in de woonwijken.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Fietsers en voetgangers zijn de kwetsbaarste deelnemers aan het verkeer. Wij vinden dat zij hoe dan ook beschermd moeten worden. "

D66

"Auto’s moeten te gast zijn in woonwijken."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"GroenLinks is hier voor. En evenals Veilig Verkeer Nederland (VVN) vinden wij dat voetgangers op een voorrangsweg net als bestuurders voorrang moeten krijgen. Positief neveneffect: dit brengt de snelheid omlaag en vergroot de veiligheid. "

Leefbaar Borger-Odoorn

"In woonwijken moet minimaal gelijkwaardigheid bestaan tussen alle verkeersdeelnemers. Het realiseren van zelfregulerende 30 km-zones kan een grote bijdrage leveren aan deze gelijkwaardigheid. Binnen deze 30 km-zones hebben fietsers en voetgangers voorrang. Leefbaar Borger-Odoorn wil zich sterk maken voor deze vorm van verkeersmaatregelen in de dorpen."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

"Uitgangspunt moet altijd veiligheid zijn. In het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan moeten we samen met inwoners en verenigingen gaan kijken hoe we dit willen realiseren. Als dan blijkt dat voorrang voor fietsers en voetgangers in woonwijken daar een oplossing voor is, moeten we hier serieus naar kijken. Het moet hoe dan ook tot meer veiligheid leiden. "

VVD

"De regels voor voetgangers en fietsers in woonwijken moeten niet afwijken van landelijke regels. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid is dit niet wenselijk, het levert alleen gevaarlijke situaties op. "

CDA

"Afwijkende regelgeving geeft vaak veel onduidelijkheid en leidt juist tot gevaarlijke situaties. CDA Borger-Odoorn vindt dat de woonwijken goed worden ingericht voor minder mobiele inwoners."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1. Openingstijden winkels Extra belangrijk

Winkeliers mogen zelf beslissen wanneer hun winkel open is.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "De winkeliers in Borger-Odoorn moeten zich vrij voelen. Het is niet aan de gemeente om voor hen te bepalen wanneer ze wel of niet open zijn, dat is helemaal aan henzelf. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Winkeliers zijn zelf heel goed in staat om te beslissen wanneer ze het beste open kunnen zijn. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ondernemer weet heel goed wat voor haar/zijn onderneming de beste manier is om zaken te doen. Mede door de VVD is er een ruim openstellingsbeleid, ook op zondag."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De huidige verordening van de winkeltijdenwet vindt CDA Borger-Odoorn meer dan ruim genoeg. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat mag al en dat moet zo blijven."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Steeds vaker hoor je dat mensen zijn opgebrand, een burn-out hebben. De 24-uurseconomie slokt ons op en dat gaat ten koste van andere belangrijke zaken, zoals onze gezinnen en onze ongezondheid. De CU is dan ook voor een gezamenlijke rustdag. Een wekelijkse time-out voor iedereen. Ook voor winkeliers. "

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is op zich voorstander van het loslaten van verplichte openings- en sluitingstijden van winkels. Maar hoopt vervolgens wel op een stukje onderlinge afstemming tussen winkeliers. Daar is de consument mee gebaat."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn vindt dit een zaak van een ondernemer, mits de (uitgebreide) openstellingsuren geen overlast geven bij omwonenden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Basisinkomen Extra belangrijk

De gemeente moet zich inspannen voor een proef met een vast basisinkomen. Een basisinkomen is een vast minimuminkomen voor iedereen, ongeacht zijn of haar levensomstandigheden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De eerste vraag is: willen onze inwoners dit? Als er bij hen enthousiasme is, kunnen we een volgende stap zetten. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is werk zat, maar er zijn te weinig banen. Een basiszekerheid biedt mensen de ruimte en mogelijkheden om zich naast hun betaalde deeltijdbaan, in te zetten voor de samenleving, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat mensen een tegenprestatie moet leveren voor hun inkomen, zij die daartoe niet in staat zijn verdienen ondersteuning. Een basisinkomen is een uitkering voor iedereen, betaald door iedereen, zonder tegenprestatie. Dit vindt de VVD een slecht idee, zeker als dit gemeentelijk wordt ingevoerd. Dit moeten we aan de landelijke politiek overlaten."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "CDA Borger-Odoorn gaat voor een participatie-inkomen. Dit is een variant op het basisinkomen waar een wederkerigheid in zit. Hierdoor worden alle mensen toch geactiveerd om mee te doen in de maatschappij. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het basisinkomen is een veelbelovend middel om enkele problemen van nu op te lossen. Bijvoorbeeld de sociale tweedeling tussen mensen met en zonder een vaste baan. Zie “Gratis geld voor iedereen” van Rutger Bregman."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voor een andere welvaartsverdeling. Daarin passen in ieder geval experimenten met een voorwaardelijk basisinkomen (zoals een regelarme bijstand). Hierna komt eventueel onderzoek naar mogelijkheden van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn juicht een landelijke proef met het basisinkomen toe. Wij vinder echter dat een dergelijke proef niet op de weg van een gemeente ligt, maar een centrale verantwoordelijkheid is om de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid van alle burgers in gelijke omstandigheden goed te borgen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Startende ondernemers Extra belangrijk

Om startende ondernemers te helpen, moet de gemeente hen de eerste jaren geen onroerende zaakbelasting (ozb) laten betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een mooie geste. Maar het is nog belangrijker om startende ondernemers te helpen met een netwerkopbouw en om een goed vestigingsklimaat te hebben. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Daarvoor zijn andere instrumenten beter geschikt, zoals: mogelijkheden bieden binnen bestemmingsplan om zich te vestigen, flexwerkplekken beschikbaar stellen tegen een vergoeding gas-water-licht en een kleine huur, voorkeursbehandeling bij aanbesteding voor lokale ondernemers. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat de OZB voor iedereen zo laag mogelijk moet zijn. Een vrijstelling voor starters kan net dat steuntje in de rug zijn waarmee we de lokale economie stimuleren."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met het geven van korting op onroerend zaakbelasting geef je slechts een aantal startende ondernemingen voordeel. Dit geeft ongelijkheid tussen ondernemers. CDA Borger-Odoorn vindt dat de gemeente wel randvoorwaarden kan scheppen door de regeldruk te verminderen en gunstige vergunningsbeleid voeren. "

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een sympathiek idee. Maar het zet weinig zoden aan de dijk en de precieze uitwerking is lastig. Veel beter is het om startende ondernemers goede ondersteuning door de gemeente te bieden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werk is belangrijk om onze gemeente leefbaar te houden. CU wil mensen die een bedrijf willen opstarten steunen en daarmee het lef, de daadkracht en hun bereidheid om risico’s te nemen, waarderen. Daarom vindt CU dat startende ondernemers met een eigen pand gedurende maximaal twee jaar ozb-vrijstelling moeten kunnen krijgen, zodat zij hun kapitaal volledig kunnen inzetten op het ontwikkelen van hun concept en op het opzetten van hun bedrijf. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit zou concurrentievervalsend kunnen werken ten opzichte van al langer bestaande bedrijven. Bovendien kent de belastingdienst reeds diverse kortingsregelingen voor starters."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn vindt de OZB geen middel om startende ondernemers te ondersteunen. Wij zien liever dat de gemeente ondernemers ondersteunt bij de meer praktische zaken ten behoeve van een succesvolle start van een eigen bedrijf."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Maaien van de berm Extra belangrijk

De gemeente moet de bermen minder vaak maaien, om bijen en andere insecten te behouden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor een bloeiende landbouw en een goed gezondheidsmilieu is biodiversiteit van groot belang. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vlinders en bijen zijn essentieel voor de landbouw en daardoor voor de voedselvoorziening van mensen. Bloemrijke bermen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op dagvlinders, bijen en andere insecten. Om te voorkomen dat vlinders en insecten verdwijnen is het belangrijk om gerichter en minder te maaien. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bermen zijn onderdeel van de weg, minder vaak maaien veroorzaakt verkeersonveilige situaties. De gemeente heeft voldoende natuurgebieden voor bijen en insecten. Daarnaast heeft de landbouwsector hier een belangrijke rol. Zij hebben een groot belang bij voldoende biodiversiteit en investeert daar ook in door o.m. bloemrijke akkers en akkerranden."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De verkeersveiligheid moet goed gewaarborgd zijn. Tevens moet voorkomen worden dat er een wildgroei aan probleemonkruid worden voorkomen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zorg om bijen en andere insecten is belangrijk genoeg. Daarom ook bloemrijke akkerranden bevorderen. Maar de veiligheid van de bermen moet het wel mogelijk maken."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat slecht met de bij. Maar de bij is noodzakelijk voor onze voedselvoorziening. Dus voor ons eten, maar ook voor de boeren die het verbouwen. Om de bij te helpen met overleven wil de CU wilde bloemen en planten de ruimte geven. Op doorgaande wegen willen de CU dan ook alleen maaien als dat nodig is voor verkeersveiligheid. Natuurlijk moet het groen in de dorpen zelf er wel netjes blijven uitzien. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bermen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. GroenLinks is blij met de aandacht die de gemeente nu al geeft aan ecologisch bermbeheer en minder vaak maaien."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Insecten spelen een cruciale rol in de natuur, en ook onze voedselvoorziening is sterk afhankelijk van een rijk insectenbestand. Door onze meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden insecten bedreigd. Als het minder vaak maaien van bermen een bijdrage levert aan de instandhouding van het insectenbestand is Leefbaar Borger-Odoorn daarvan voorstander. Dit vanzelfsprekend rekening houdend met zaken als verkeersveiligheid. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Zorgwoningen Extra belangrijk

De gemeente moet ervoor zorgen dat er meer woningen komen voor mensen die zorg nodig hebben.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is niet aan de gemeente. Het is aan de zorgpartijen om te kijken of zij zich in Borger-Odoorn willen vestigen. Er zijn in Borger-Odoorn ruime mogelijkheden voor mensen die zorg nodig hebben en hier willen wonen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn woningen genoeg in Borger-Odoorn, maar ze zijn meestal niet geschikt voor mensen met een zorgvraag. De gemeente kan met wooncorporaties in onderhandeling. Daarnaast kan de gemeente via de Wmo woningaanpassingen mogelijk maken."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het is goed dat de gemeente hierover afspraken maakt met woningcorporaties en zorginstellingen. Mensen blijven langer in hun eigen omgeving wonen, hiervoor moet ruimte geboden worden vindt de VVD. Maar het moet niet zo zijn dat heel Drenthe in Borger-Odoorn komt wonen en wij de zorgkosten op onze nek krijgen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft als taak hierover het gesprek aan te gaan met woningbouwcooperaties en projectontwikkelaars. Daarnaast moet er ruimhartig om worden gegaan met vergunningen voor kangoeroe-woningen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door goede afspraken te maken met de wooncorporaties. En door de blijverslening in stand te houden, kunnen mensen hun eigen huis aanpassen voor latere zorg."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet prestatieafspraken maken met de woningcorporaties om te zorgen dat er voor alle leeftijdsgroepen en zorggroepen voldoende woningen in onze gemeente beschikbaar zijn. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit vraagt in de eerste plaats zicht op de toekomstige behoefte. En verder goed overleg met woningstichtingen en het wegnemen van eventuele belemmeringen in bestemmingsplannen."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn steunt het streven om oudere mensen en mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk zelfstandig in hun, waar nodig aangepaste, woning te laten wonen. De gemeente moet alle mogelijkheden die in haar macht liggen benutten om deze doelstelling optimaal te realiseren. Mocht dit onvoldoende zijn, dient er gericht te worden geïnvesteerd in een dergelijk flexibel te gebruiken woningaanbod."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. BOA in elk dorp Extra belangrijk

Er moeten Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) komen in de gemeente Borger-Odoorn. Een BOA is een ambtenaar die bepaalde strafbare feiten mag opsporen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "We hebben als gemeente een BOA nodig. Op deze manier kunnen we toezien en handhaven op de regels die we zelf hebben gesteld. Door zelf een BOA in dienst te nemen, hebben we hier meer sturing op. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De houding van mensen moet soms veranderen. Overleg, gesprek en voorlichting zijn succesvolle manieren om de houding van mensen te beïnvloeden. Waar nodig worden nu BOA’s die in dienst zijn bij de gemeente Emmen in Borger-Odoorn, ingezet. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft nu een regeling met Emmen waarbij we gericht BOA’s kunnen inhuren. Dit vinden wij een prima regeling. We kunnen ze inzetten wanneer dit nodig is. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BOA kan ondersteunend zijn aan de wijkagent bij speciale evenementen en toezichthoudende en controlerende taken."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al BOA’s. Meer ambtenaren is niet nodig."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondanks de andere suggestie zetten we al BOA's in het toezicht- en handhavingsbeleid in. Verder is GroenLinks voorstander van integraal toezicht door bijvoorbeeld bij overlast gevend gedrag ook het sociaal team informeren, zodat gekeken kan worden naar een achterliggende oorzaak."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn pleit voor het aanstellen van een aantal BOA's in onze gemeente voor een goede handhaving in de openbare ruimte; 'omdat de burger dat van de gemeente verwacht'. Het moet duidelijk zijn dat op het overtreden van met elkaar afgesproken regels sancties volgen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Referendum Extra belangrijk

Borger-Odoorn moet het raadgevend referendum invoeren. In een referendum kunnen burgers rechtstreeks stemmen over een voorstel van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij een raadgevend referendum is de inwoners op het allerlaatste moment aan zet om ja of nee te zeggen. Volgens ons is de inwoner als eerste aan zet. Zodra er ideeën ontstaan, moet de gemeente met inwoners en verenigingen om tafel, om samen met hen ideeën uit te werken. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voorstellen zijn vaak erg algemeen. Bovendien wordt te weinig informatie aan de stemmers verstrekt, die hun in staat moet stellen om een afgewogen keuze te maken. Tot slot zijn in een referendum vaak maar 2 antwoorden mogelijk, ja of nee. Er is geen ruimte voor nuance."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners kiezen elke vier jaar een gemeenteraad en geven daarmee vertrouwen aan de raadsleden. De raad en het college moeten hierna de inwoners voldoende gelegenheid geven voor inspraak en participatie. Als zij dit doen, vindt de VVD een referendum overbodig. Bovendien is het tijdrovend en duur."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "CDA Borger-Odoorn wil de burger graag vroegtijdig betrekken bij beleidsvorming. En niet achteraf via een referendum. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil zoveel mogelijk mensen bij de lokale democratie betrekken. De gemeente moet met verschillende nieuwe vormen experimenteren. Het raadgevend referendum zou zo’n nieuwe vorm kunnen zijn. Wel goede afspraken maken over het gebruik ervan."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk om de burgers te betrekken bij onderwerpen die hen rechtstreeks raken, maar volgens de CU hoeft dat niet via een raadgevend referendum. Problemen zijn vaak te lastig om in stellingen onder te brengen, referenda vragen veel regelwerk en de opkomst laat vaak te wensen over. CU wil inzetten op burgerparticipatie om de burgers te betrekken op een bredere manier dan alleen een simpel ja of nee. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veel onderwerpen zijn niet met een simpel ja-nee te beantwoorden. Maar bij referenda wordt dat wel verwacht. Daarom is GroenLinks voorstander van andere experimenten om de mening van burgers te peilen."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn wil zoveel mogelijk inwoners betrekken bij belangrijke beslissingen van de gemeente die de leefbaarheid voor deze inwoners in de gemeente kunnen beïnvloeden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Asbest Extra belangrijk

De gemeente moet ondernemers subsidie geven om asbest te verwijderen uit hun bedrijf.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente kan ondersteuning bieden. Helder in beeld hebben wat de mogelijkheden zijn en snelle antwoorden vanuit Exloo zijn hierbij uitgangspunt. Voor diegenen die over te weinig kredietmogelijkheden beschikken, kan de gemeente behulpzaam zijn voor toegang tot krediet. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Asbest is slecht voor het milieu en voor de mens. De gemeente moet ondernemers en particuliere woningbezitters subsidiëren om asbest uit het pand te verwijderen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor de gemeente is dit financieel niet haalbaar, het zou ten koste gaan van veel andere zaken. Er zijn al bestaande subsidiemogelijkheden, onder meer provinciaal."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Deze taak ligt bij de provincie. De gemeente heeft wel een taak in de voorlichting."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet alleen ondernemers, ook inwoners moeten worden gestimuleerd om asbest te laten verwijderen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn voor ondernemers al mogelijkheden om op lokaal of landelijk niveau subsidies te krijgen voor het verwijderen van asbest. Hier ligt geen kerntaak voor de gemeente. Wel moet de gemeente zorgen dat de verwijdering zo eenvoudig mogelijk is: door voorlichting en hulp bij vragen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als de landelijke en provinciale subsidieregelingen onvoldoende zijn, is GroenLinks voorstander van aanvullende gemeentelijke subsidie."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor het verwijderen van asbest zijn landelijk en provinciaal subsidies beschikbaar. Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat ook onze gemeente hieraan financiële steun moet kunnen verlenen aan zowel ondernemers als aan inwoners met een asbest probleem. Een asbestloket om iedereen wegwijs te maken in de regelingen en voorwaarden kan rekenen op onze steun."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Kleine basisscholen Extra belangrijk

De gemeente moet zich tot het uiterste inspannen om kleine basisscholen open te houden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Basisscholen zorgen voor leefbaarheid, voor reuring. Juist kleine basisscholen in kleinere kernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kwaliteit van het onderwijs staat voorop en het is inmiddels meerdere keren aangetoond dat beneden een bepaald minimum aantal leerlingen, die kwaliteit nog maar moeilijk te garanderen is. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De school is een belangrijke plek voor kinderen, ouders en inwoners, een ontmoetingsplek die het verdient om open te blijven. Echter, het aantal kinderen moet niet onder de door het onderwijs gestelde norm komen. Kwaliteit van onderwijs staat voor de VVD bovenaan. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor het CDA Borger-Odoorn staat kwaliteit van onderwijs voorop. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Goed onderwijs is het belangrijkste wat een school de leerlingen en hun ouders kan bieden. Als dat niet meer lukt omdat de school te klein is, kan de school beter sluiten."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen en zijn het daarom waard om voor te strijden. De CU vindt het daarbij erg belangrijk dat ouders kunnen kiezen voor een school die aansluit bij hun eigen ideeën, idealen en overtuigingen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wat GroenLinks betreft spreekt dit voor zich. Aan de basis hiervan ligt aanwezigheid van voldoende woningen voor starters (jonge gezinnen met kinderen), een goed voorzieningenniveau alsmede een goede bereikbaarheid en blijvend aantrekkelijke leefomgeving. Dit zijn verschillende kanten van 1 medaille."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "De leefbaarheid en toekomst van (vooral kleine) dorpen in onze gemeente is sterk gebaat bij de aanwezigheid van een basisschool. Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat de gemeente samen met de onderwijs aanbiedende organisaties een belangrijke rol heeft bij het in stand houden van deze scholen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Mantelzorgers Extra belangrijk

Mensen met een uitkering die voor een ziek familielid zorgen (mantelzorgers), hoeven niet te solliciteren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Helemaal niet meer solliciteren lijkt ons niet de oplossing. Maar we zien wel dat mensen die veel tijd en energie kwijt zijn aan zorg, minder tijd hebben om te solliciteren. Voor ons is het dus zaak dat er minder sollicitatiebrieven hoeven te worden gestuurd. Een soort zorgverlof voor solliciteren. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wat is er mooier dan te zorgen voor een ziek familielid zonder de zorg om te moeten solliciteren. Naast de menselijke kant is er ook een financiële kant: als de zieke geen zorg van familie kan krijgen, dan moet professionele hulp bekostigd worden door de samenleving. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is van belang dat er maatwerk wordt geleverd, bij een hele grote mantelzorgtaak kan er sprake zijn van een periode van vrijstelling van sollicitatieplicht. Net als werkende mensen afspraken maken met hun werkgever. Over het algemeen kan men prima solliciteren naast het verzorgen van een zieke."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer iemand zorgtaken heeft voor een familielid, is het goed dat de druk van solliciteren wordt weggehaald. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorg is een belangrijke bijdrage aan de samenleving."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer door het verlenen van mantelzorg aan een ziek familielid het tijdelijk even niet mogelijk is om te solliciteren, moet daar ruimte voor zijn. De CU vindt het belangrijk dat het hier wel gaat om maatwerk. De afspraken kunnen dan ook per situatie verschillen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voorstander van een sollicitatieplicht die is gebaseerd op maatwerk. Zo moet bijvoorbeeld deze plicht afgeschaft worden voor kanslozen op de arbeidsmarkt. En bij het verzorgen van bijvoorbeeld een zieke ouder moet de sollicitatieplicht (tijdelijk) opgeschort kunnen worden."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorg wordt steeds belangrijker bij het streven mensen met een beperking/ziekte zo lang mogelijk thuis te laten wonen in een veilige en leefbare situatie. De belasting voor vele mantelzorgers is bijzonder zwaar. Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat voor hen vrijstelling van een eventuele sollicitatieplicht mogelijk moet zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Vakantieparken bouwen Extra belangrijk

De gemeente moet de bouw van nieuwe vakantieparken toestaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn mooie vakantieparken in onze gemeente. Volgens de organisaties rondom recreatie en toerisme zit Borger-Odoorn aan de limiet. Het is vooral zaak de bestaande vakantieparken te laten bloeien. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toerisme en recreatie zijn een belangrijke economische factor in de gemeente Borger-Odoorn. Van harte welkom zijn vakantieparken die kleinschalig zijn en passen bij de rust, ruimte en de oorspronkelijkheid van het landschap."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onze gemeente heeft de meeste banen in recreatie en toerisme, door het toestaan komen er voor de toeristen weer extra verblijfmogelijkheden bij. Ook levert het veel extra nieuwe banen op in de toeristische bedrijven. Bovendien zijn de bestedingen voor goed voor de andere bedrijven in onze gemeente. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Binnen gestelde kaders moet de gemeente hiervoor ruimte bieden. Recreatie en toerisme is een belangrijk werkgever in de gemeente."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers met vernieuwende ideeën moeten de ruimte krijgen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De toeristische sector is erg belangrijk voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Uitbreiding van vakantieparken kan ervoor zorgen dat meer mensen in onze gemeente een baan kunnen krijgen. Wel is het belangrijk dat CU staat voor kwaliteit en diversiteit. Eventuele uitbreidingen moeten bovendien duurzaam en met oog voor natuur en milieu plaatsvinden. "

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks ondersteunt liever initiatieven voor duurzame kwaliteitsverbetering van toeristische voorzieningen. Maar een ruimhartig aantal plaatsen voor kleinschalig kamperen (kamperen bij de boer, minicampings, camperplaatsen) is wat ons betreft wel mogelijk."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toerisme is een belangrijke bedrijfstak in onze gemeente. Leefbaar Borger-Odoorn steunt passende initiatieven die kunnen leiden tot de komst van meer toeristen. Nieuwe ontwikkelingen moeten passend zijn in de leefomgeving en de bestaande infrastructuur."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Zonnepanelen Extra belangrijk

Wie een nieuwe schuur of bedrijfshal bouwt, moet verplicht worden om op minstens de helft van het dak zonnepanelen te plaatsen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We gaan als gemeente niet over de portemonnee van onze inwoners. We kunnen wel adviseren om in te zetten op duurzaamheid en financiële ondersteuning bieden, zoals de duurzaamheidslening. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het opwekken van duurzame energie is erg belangrijk en de gemeente kan dat bevorderen door in het vergunningenbeleid het plaatsen van zonnepanelen te verplichten. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentelijke stimulering of voorlichting vindt de VVD prima. Het gaat ons echter te ver om de plaatsing van zonnepanelen te verplichten, onze inwoners en ondernemers zijn heel goed in staat daar zelf een beslissing over te nemen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet aan de gemeente om te bepalen welke duurzaamheidsmaatregelen ondernemers uitvoeren. CDA Borger-Odoorn vindt het wel belangrijk dat inwoners en ondernemers een duurzaamheidsimpuls aan bouwen en verbouwen geven. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen verplichting. De gemeente kan het wel aantrekkelijk maken."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de energietransitie, ook ondernemers en boeren. Er zijn landelijke subsidies voor ondernemers en boeren die willen investeren in zonnepanelen. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk is GroenLinks voorstander van alternatieve vormen van energie-opwekking. Maar voorschrijven hoe gaat ons te ver. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn juicht investeringen in maatregelen die duurzaam leven, wonen en werken mogelijk maken, toe. Wij zijn wel van mening dat ondernemers zelf moeten kunnen beslissen in welke mate zij duurzaamheidsmaatregelen nemen. Vanzelfsprekend kan de gemeente daarbij wel adviseren en (financieel) ondersteunen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Ouderenadviseur Extra belangrijk

De gemeente moet een ouderenadviseur in dienst nemen. Deze adviseur gaat bij ouderen op bezoek om uit te leggen welke zorg ze kunnen krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vanuit ouderenorganisaties is duidelijk geworden dat er bij veel ouderen vraag is naar zo'n ouderenadviseur. Dit is iets dat de gemeente kan en moet faciliteren. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ouderenadviseur informeert, adviseert en begeleidt thuiswonende senioren over wonen en zorg, zodat zij zo lang mogelijk hun leven in eigen handen kunnen houden. Daarnaast blijft de adviseur in contact met de ouderen, om vereenzaming in een vroeg stadium tegen te gaan. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dit een uitstekend idee. Ouderen in onze samenleving hebben vaak geen idee wat de mogelijkheden zijn op bijvoorbeeld zorggebied, door actief te informeren, wordt de kennis groter en worden de levensomstandigheden enorm verbeterd. De advisering kan ook door vrijwilligers worden gedaan, met gemeentelijke ondersteuning. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Graag wil het CDA Borger-Odoorn dat de vrijwillige ouderenadviseur weer een plek krijgt om bij te dragen aan het behouden of stimuleren van het welbevinden en de zelfredzaamheid van ouderen. Hulp bieden bij de informatievoorziening."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze rol hoort onderdeel te zijn van de sociale teams. D66 wil wel graag meer aandacht om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het organiseren van zorg en ondersteuning dicht bij de ouderen is heel belangrijk. Onze gemeente kent sociale teams. De CU wil dat deze teams ook dicht bij en om oudere mensen heen staan. Een aparte ouderenadviseur buiten de sociale teams zorgt vooral voor meer onduidelijkheid en nog meer aanspreekpunten. En dat wil de CU juist voorkomen, daarom is de CU tegen de aanstelling van een aparte ouderenadviseur. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wijst op de onmisbare rol van de Stichting Ouderen Activiteiten Borger-Odoorn (STOA). De rol van de gemeente ziet GroenLinks vooral als regisseur bij het ontwikkelen van nieuw beleid ten behoeve van ouderen."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ouderen zijn vaak onvoldoende ingevoerd in de snelveranderende wereld van zorgverlening en -mogelijkheden. Naar de mening van Leefbaar Borger-Odoorn is een ouderenadviseur hierbij van toegevoegde waarde. De adviseur dient informerend en vraaggericht te werken. Ook de gemeentelijk voorlichting via de website dient beter afgestemd te zijn op de oudere inwoners. Hier kan nog een behoorlijke slag worden gemaakt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Tegenprestatie uitkering Extra belangrijk

Mensen die een uitkering krijgen, moeten daarvoor iets terugdoen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op deze manier houden mensen arbeidsritme en zorgen we samen voor een leefbare gemeente. Uitgangspunt moet altijd blijven dat mensen zo snel mogelijk weer in aan het werk komen. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De tegenprestatie moet niet leiden tot verdringing van reguliere werk. Toeleiding naar regulier werk moet sowieso meer aandacht krijgen om meer inwoners weer in het arbeidsproces te krijgen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een uitkering is een vangnet waar je zo snel mogelijk uit wilt. Dit lukt niet altijd. Het is dan erg belangrijk om wel mee te blijven doen in de samenleving. Daarnaast is een uitkering geld van de samenleving. Het is normaal dat je hier iets voor terug doet. Dit kan onder meer door vrijwilligerswerk."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "CDA Borger-Odoorn wil dat iedereen naar vermogen een steentje bijdraagt aan de samenleving. Samen leven is samen doen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De meeste mensen willen graag iets voor de samenleving betekenen. De gemeente moet dat vooral mogelijk maken. Een verplichting werkt eerder averechts. En moet bovendien worden gecontroleerd, met extra kosten tot gevolg."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer je tijdelijk zonder werk zit en daarom een uitkering krijgt, blijft het doel om uiteindelijk weer zelf aan het werk te gaan. Je blijven ontwikkelen door vrijwilligerswerk en op die manier iets terug doen als dank voor het vangnet is een goed idee. Iedereen moet immers zijn steentje bijdragen. Wel is het zo dat helaas niet iedereen in staat is om iets terug te doen. CU vindt dat de gemeente daar rekening mee moet houden. Maatwerk is de sleutel. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alleen wanneer die tegenprestatie zo'n leereffect heeft dat daarmee voor iemand de kansen op werk vergroot worden, valt daarover met GroenLinks te praten."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn wil dat mensen zonder werk maximaal door de gemeente worden gestimuleerd en ondersteund om passend werk te vinden, betaald of onbetaald. Leefbaar Borger-Odoorn steunt de mogelijkheden die de gemeente heeft om uitkeringsgerechtigden te activeren. Meedoen in de samenleving is van onschatbare waarde en draagt bij aan het welzijn van mensen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Bovenbouw Esdal Extra belangrijk

De gemeente moet zich ervoor inspannen dat er een bovenbouwopleiding havo van  het Esdal-college in Borger-Odoorn komt. Bovenbouw is de laatste twee of drie leerjaren in het voortgezet onderwijs.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inspannen kan geen kwaad, maar het is aan het Esdal College om te kijken of het voor hen haalbaar en rendabel is. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn te weinig leerlingen in de gemeente Borger-Odoorn om de klassen te vullen. Voor leerlingen die willen doorstromen naar de havo is er ruime keuze aan scholen in Emmen, Stadskanaal, Ter Apel of Assen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor leerlingen in onze gemeente is het belangrijk dat zij dicht bij huis goed onderwijs kunnen volgen. Veel pubers zijn erbij gebaat om ook, nadat ze de onderbouw in Borger hebben gevolgd, daar de mogelijkheid krijgen om de bovenbouw te volgen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het aanbod van leerlingen bepaald of een school dit kan aanbieden. Er zijn goede mogelijkheden binnen het Esdal voor doorstroming naar Emmen voor de bovenbouw-havo."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Goed onderwijs is het belangrijkste criterium. Esdal Borger is te klein om kwalitatief hoogwaardige havo-bovenbouw te organiseren en financieren."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De CU wil dat onze jongeren alle mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Het zou heel mooi zijn wanneer dat ook binnen de eigen gemeentegrenzen kan. Jongeren kunnen dan zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving naar school gaan. De CU zou dan ook graag zien de gemeente dit ondersteunt."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil de mogelijkheid hiervoor onderzoeken. Een dergelijke kleinschalige opzet komt de schoolprestaties ten goede. Andere voordelen: de leerlingen blijven langer in de eigen omgeving, ook met hobby's en sporten, en behouden meer binding met hun dorp (onmisbaar ook voor het verenigingsleven)."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat de huidige vestigingen van het Esdal-College (Emmen-Borger-Klazienaveen) in voldoende mate in de behoefte voorzien. Indien de vraag naar voortgezet onderwijs wijzigt, is het aan de aanbieders om hierin te voorzien."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Verenigingen Extra belangrijk

Verenigingen met financiële problemen moeten hulp krijgen van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verenigingen vormen de spil van onze samenleving. Als zij in moeilijkheden komen, moet de gemeente hen ondersteunen. Dit kan door de verenigingsbesturen te ondersteunen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente kan haar handen niet zo maar van verenigingen af trekken. Als er financiële problemen zijn, dan verwacht de PvdA minstens dat de gemeente adviseert en een helpende hand biedt. Dit hoeft niet per se financieel te zijn!"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uiteraard verdienen verenigingen ondersteuning van de gemeente, maar ze moeten zelf zorgen voor een gezonde financiële basis, de gemeente is geen bank. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "CDA Borger-Odoorn vindt het verenigingsleven belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen. Verenigingen met voldoende toekomstperspectief kunnen een steuntje in de rug verwachten."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verenigingen moeten zichzelf kunnen redden. In voorkomende gevallen kan maatwerk nuttig zijn om een vereniging er weer bovenop te krijgen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer een vereniging buiten haar schuld te kampen krijgt met financiële problemen, wil de CU zeker kijken naar de mogelijkheden om deze vereniging te ondersteunen. Verenigingen geven mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en houden onze dorpen levendig. Wel moet er gekeken worden naar de oorzaken van de financiële problemen en welke vorm van ondersteuning het best past. Maatwerk is de sleutel. "

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Standaard de gemeentelijke portemonnee trekken lost niets op. Elke situatie vergt immers maatwerk. Soms lost geld het op. Maar in andere gevallen is aanpak van achterliggende oorzaken van tekorten meer op zijn plaats."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat het bestaan van een vereniging niet mag afhangen van de financiële ondersteuning door de gemeente. Wel dient afhankelijk van het ontstaan van het probleem hulp worden geboden bij het oplossen hiervan. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Buitensportpark Extra belangrijk

De gemeente moet in elke grotere dorpskern een buitensportpark laten bouwen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hier zijn al mooie stappen in gezet (zie v.v. Valthermond). De komende jaren ligt de uitdaging bij Borger en Odoorn/Exloo. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn verschillende accomodaties waar buitensport kan worden beoefend. Het is niet noodzakelijk om een nieuw buitensportpark te realiseren. Bovendien is dit financieel een grote investering."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is te kort door de bocht. De gemeente moet er wel voor zorgen dat er voldoende, kwalitatief goede, goed bereikbare en betaalbare sportvoorzieningen zijn."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "CDA Borger-Odoorn wil bestaande voorzieningen in stand houden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil kleinschalige, vrij toegankelijke, door jong en oud te gebruiken buitensportparken. Voor de bouw kan een beroep worden gedaan op subsidies, sponsoring door bedrijven en eventueel ook een gemeentelijke bijdrage."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voorstander van actieve sportbeoefening, zowel individueel als in verenigingsverband. Wij willen de bestaande voorzieningen op dit terrein in stand en up to date houden. Maar dat kost al zoveel dat wij nog los van de noodzaak geen (financiële) ruimte zien voor extra buitensportparken. "

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn juicht de aanwezigheid van buitensportparken toe. De behoefte aan en het gebruik van zo'n sportpark wordt in eerste instantie niet door de gemeente, maar door de inwoners van het dorp zelf bepaald. De gemeente kan daarbij adviseren en faciliteren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Bestrijding overgewicht Extra belangrijk

De gemeente moet samen met de GGD beleid maken om inwoners met overgewicht te laten afvallen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een gezonde leefstijl is van belang voor het ervaren van welzijn. De gemeente kan hierin een rol spelen."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit beleid is er al in Borger-Odoorn, niet noodzakelijkerwijs in samenwerking met de GGD. JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Cool 2B fit, FitkidZz, Samen Sterk in Bewegen en Gezonde leefstijl."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Mensen met overgewicht lukt het vaak nog wel om af te vallen maar niet om hun leefpatroon te veranderen. Door samen met de GGD beleid te maken kan de gemeente een ondersteunende factor zijn."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het aanbod van sport en beweegzorg moet goed zijn. Binnen de gemeente Borger-Odoorn zijn veel initiatieven die een gezonde leefstijl bevorderen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Overgewicht is een van de grootste gezondheidsrisico’s van het moment."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Naar verwachting heeft in 2025 1 op de 5 Nederlanders te kampen met ernstig overgewicht. Het is daarom tijd voor actie. Een gezonde levensstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie, zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven en de zorgkosten in de toekomst minder stijgen. Goede samenwerking tussen GGD en gemeente kan hierbij helpen. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er gebeurt al veel op dit vlak: de combicoaches, het Fit Kidzz programma voor kinderen met hun ouders, waar voeding en beweging centraal staan. Verder staat GroenLinks voor een bredere aanpak dan alleen met de GGD. Denk bijvoorbeeld aan bestrijding van armoede en het vergroten van mogelijkheden om aan diverse activiteiten deel te nemen."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat hier geen gerichte beleidstaak voor de gemeente ligt. De gemeente heeft wel een initiërende taak indien het gaat om bewustwording van gezondheid en gezondheidsrisico's in het algemeen. Het voorkomen van gezondheidsrisico's begint bij voorlichting en preventie. Specifieke aandacht voor jongeren zoals het JOGG-programma kunnen rekenen op onze steun."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Windmolenpark Extra belangrijk

Wanneer de provincie of het rijk plannen maken voor een windmolenpark, moet de gemeente zich daar tegen verzetten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente wil zelf de regie voeren op dit soort ingrijpende zaken. Het kan niet zo zijn dat de provincie en het rijk grootschalige windparken realiseren in onze gemeente, zonder dat de gemeente daar regie op voert. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer het draagvlak voor een windmolenpark volledig ontbreekt, dan rest de gemeente niets anders dan alles in te zetten om de belangen van haar inwoners goed te verdedigen bij de andere overheden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet altijd gesprekspartner blijven van andere overheden. Door zich alleen te verzetten zet de gemeente zichzelf buitenspel. De belangen van onze inwoners zijn daarmee niet gediend."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "CDA Borger-Odoorn vindt dat bij de planvorming de burgers betrokken moeten worden om zodoende draagvlak te creëren. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet wel aandringen op democratische besluitvorming in de gemeente en op inpasbaarheid."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De CU is voor groene energie om ons natuur te sparen, maar de manier waarop de plannen voor het huidige windmolenpark aan de gemeente en onze burger is opgedrongen, kan niet door de beugel. De gemeente mag zich daar dan ook tegen verzetten. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Evenals de meeste inwoners vinden wij het windpark De Drentse Monden veel te grootschalig. Dit met alle nadelige gevolgen van dien voor inwoners, toeristen en bedrijfsleven. "

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn is van mening dat grote windmolens/windmolenparken bij voorkeur op zee moeten worden gerealiseerd. Tegen een dreigende aantasting van plattelandskarakter dient de gemeente zich tot het uiterste verzetten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Banen Extra belangrijk

De gemeente moet afspraken maken met ondernemers om meer mensen die moeilijk een baan vinden, in dienst te nemen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente en de ondernemers moeten samen kijken hoe ze mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt kansen kunnen bieden. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Allereerst moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. De gemeente kan zelf mensen uit deze doelgroep in dienst nemen. Ook kan de gemeente in het gemeentelijk inkoopbeleid vaststellen dat ondernemers die mensen in dienst nemen die moeilijk aan de slag kunnen, voorrang krijgen bij aanbesteding. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat ondernemers weten welke mogelijkheden en regelingen er zijn, de gemeente heeft hier een voorlichtende rol. Er kan geen sprake zijn van een verplichting. Onder de mensen die moeilijk een baan vinden, zit onbekend talent, als we daar gebruik van gaan maken is dat voor iedereen goed."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "CDA Borger-Odoorn vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden krijgen om mee te doen in de maatschappij. De gemeente en ondernemers kunnen daarbij helpen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ondernemers komen de met hen gemaakte afspraken al na. En ze kunnen gebruikmaken van regelingen die het aantrekkelijk maken."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Meedoen met de samenleving is belangrijk voor iedereen. Werk is daar een belangrijk onderdeel van. Maar soms kunnen mensen lastig werk vinden en hebben ze extra hulp nodig. CU wil dan ook dat de gemeente ondernemers stimuleert om meer mensen die moeite hebben een baan te vinden in dienst te nemen. Daarvoor wil de CU structureel extra geld beschikbaar stellen. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dit eerder op de weg van het UWV liggen. Daar zijn ze bijvoorbeeld ook op de hoogte van speciale financiele regelingen voor werknemers om die groep mensen in dienst te nemen."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn acht dit geen taak voor de gemeente. Wel zijn wij van mening dat de gemeente haar adviserende rol naar ondernemers meer kan oppakken en hen kan informeren over de mogelijkheden voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zou de gemeente vanuit haar werkgeversrol een voorbeeldfunctie kunnen vervullen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Wonen met een beperking Extra belangrijk

De gemeente moet de regels versoepelen voor kleinschalige woonvormen voor mensen met een beperking.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De regels voor dit type woonvorm zijn in Borger-Odoorn niet streng. Er is voldoende mogelijk op dit vlak, versoepeling is dus niet aan de orde. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een beperking moeten een volwaardige plek in de samenleving kunnen innemen. Binnen kleinschalige woonvormen kunnen mensen met enige begeleiding zelfstandig blijven wonen. Regels die gelden voor het vestigen van een kleinschalige woonvorm, mogen dit niet in de weg staan."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Steeds meer mensen zoeken een nieuwe vorm van met elkaar en voor elkaar leven en zorgen. De gemeente moet hiervoor de voorwaarden scheppen zodat mensen met een beperking langer thuis kunnen wonen of kunnen wonen in de buurt van hun geboortegrond. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor het creëren van een veilige leefomgeving zien wij mogelijkheden voor kleinschalige woonvormen. Binnen de regeling van vrijgekomen agrarische gebouwen zijn er ook al mogelijkheden."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Regels over bijvoorbeeld veiligheid moeten gewoon blijven gelden. Maar nieuwe woonvormen moeten wel makkelijker mogelijk worden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kleinschalige initiatieven passen niet altijd binnen de bestaande wettelijke kaders, maar kunnen erg belangrijk zijn voor mensen met een beperking. Deze initiatieven verdienen daarom bijzondere aandacht. Regels die het realiseren van deze initiatieven onnodig lastiger maken, moeten dan ook verdwijnen, want de CU staat pal voor een inclusieve samenleving. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil wonen in vrijkomende agrarische gebouwen mogelijk maken. Dit voor realisatie van kleinschalige woon-zorgcomplexen."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaar Borger-Odoorn vindt dat woningcoöperaties en andere initiatiefnemers optimaal door de gemeente moeten worden begeleid en ondersteund bij het realiseren van dergelijke kleinschalige woonvormen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Gasaansluiting Extra belangrijk

Alle nieuwe woningen moeten zonder gasaansluiting gebouwd worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit willen we niet als verplichting opleggen. Het is wel zaak oog te hebben voor de nieuwe trend en hierin de mogelijkheden te bieden om zonder gasaansluiting te bouwen. Het is echter aan de inwoner om te bepalen hoe hij wil bouwen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Aardgasloos wonen is de toekomst. Dit is beter voor het milieu. Er zijn alternatieven, zoals elektrisch koken, een elektrische CV of een hybride warmtepomp. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt het uitstekend dat nieuwe woningen zonder gasaansluiting worden gebouwd, dat moet gestimuleerd worden. Het verplichten gaat ons nu nog te ver, alternatieven moeten immers wel voldoende haalbaar en betaalbaar zijn."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Woningen dienen toekomstbestendig gebouwd te worden. Er zijn goede alternatieven."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Woningen moeten energieneutraal worden. Een oplossing zou kunnen zijn dat het huidige gasnet in de toekomst niet meer voor aardgas wordt gebruikt, maar voor ander, niet-fossiel gas."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als basis wil GroenLinks in de komende raadsperiode samen een lokaal Energie Transitieplan wordt opstellen. Dit veranderprogramma moet dan voor 2030 gerealiseerd worden. "

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nederland moet op den duur van het gas af. Een eerste stap daarvoor is het bouwen van nieuwe woningen zonder gasaansluiting. Leefbaar Borger-Odoorn wil dat de gemeente hiertoe dwingende regels opstelt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat nieuwe woningen ook duurzaam en energieneutraal worden gebouwd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Verbindingsweg N34 Extra belangrijk

Er moet een verbindingsweg door het bos komen die de N34 met de Mondenweg verbindt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is zaak de verbinding tussen de Mondenweg en de N34 in beeld te brengen samen met Emmen, Coevorden en de provincie te kijken naar hoe we minder (groot) verkeer door onze dorpen krijgen. Daar hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid in."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een tunnel in Borger is een goedkoper en beter alternatief voor een snellere doorstroming van het verkeer van de N34 naar de Mondenweg. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt het heel belangrijk dat we een goede Oost-Westverbinding in onze gemeente gaan onderzoeken om een aantal dorpen te ontlasten van doorgaand verkeer. Bij dit onderzoek moeten alle mogelijkheden mogelijk zijn. Het is daarom nu te vroeg om al een plaats voor een weg aan te wijzen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "CDA Borger-Odoorn wil de haalbaarheid voor een verbindingsweg, die de dorpen op de Hondsrug ontlasten, onderzoeken. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet realistisch."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks denkt dat zo'n nieuwe oost-westverbinding tot ontlasting van de N34 kan leiden. Goede verbindingen zijn in een krimpregio als de onze extra belangrijk."

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners van vele dorpen in onze gemeente lijden onder de druk van doorgaand en sluipverkeer. Dat geldt vooral voor de dorpen via welke een oost-westverbinding in onze gemeente loopt. Een nieuwe verbindingsweg tussen de N34 en de Mondenweg (en een spoorlijn Emmen-Groningen) kan de overlast in de dorpen reduceren. Leefbaar Borger-Odoorn pleit voor de komst van zo'n weg. Het tracé moet in overleg met omwonenden worden vastgesteld."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Openbaar vervoer zomer Extra belangrijk

De gemeente moet er bij de provincie op aandringen dat het openbaar vervoer in de zomermaanden even vaak rijdt als in de rest van het jaar.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hier moet sprake zijn van maatwerk. Bij grotere evenementen moet er voldoende openbaar vervoer zijn om mensen op tijd van A naar B te kunnen verplaatsen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als je in Borger-Odoorn woont, dan heb je openbaar vervoer nodig als je zelf geen auto hebt. Het OV is al minimaal, als je dat in de zomermaanden ook nog halveert, blijft er helemaal niets over."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Goed openbaar vervoer is voor onze gemeente van belang, maar er moet wel gekeken worden naar de haalbaarheid en betaalbaarheid. In de zomermaanden is er minder openbaar vervoer nodig, scholieren maken dan geen gebruik van het openbaar vervoer. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de zomermaanden is de vraag naar openbaar vervoer minder. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toeristen moeten ook gebruik kunnen maken van goed openbaar vervoer."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De invloed van de gemeente is hier beperkt. Maar juist in de zomermaanden is het voor toeristen en ook voor onze eigen burgers fijn wanneer de dorpen goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil toeristen ook in het hoogseizoen vaker het openbaar vervoer kunnen laten nemen. "

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "De leefbaarheid in en bereikbaarheid van alle dorpen in onze gemeente is gebaat bij goed openbaar vervoer. Leefbaar Borger-Odoorn verwacht van de gemeente dat zij alles in het werk stelt om een goede openbaar vervoervoorziening in stand te houden, ongeacht het seizoen van het jaar."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Fietsers woonwijken Extra belangrijk

Fietsers en voetgangers moeten voorrang krijgen in de woonwijken.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen Borger-Odoorn: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uitgangspunt moet altijd veiligheid zijn. In het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan moeten we samen met inwoners en verenigingen gaan kijken hoe we dit willen realiseren. Als dan blijkt dat voorrang voor fietsers en voetgangers in woonwijken daar een oplossing voor is, moeten we hier serieus naar kijken. Het moet hoe dan ook tot meer veiligheid leiden. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fietsers en voetgangers zijn de kwetsbaarste deelnemers aan het verkeer. Wij vinden dat zij hoe dan ook beschermd moeten worden. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De regels voor voetgangers en fietsers in woonwijken moeten niet afwijken van landelijke regels. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid is dit niet wenselijk, het levert alleen gevaarlijke situaties op. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afwijkende regelgeving geeft vaak veel onduidelijkheid en leidt juist tot gevaarlijke situaties. CDA Borger-Odoorn vindt dat de woonwijken goed worden ingericht voor minder mobiele inwoners."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Auto’s moeten te gast zijn in woonwijken."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is hier voor. En evenals Veilig Verkeer Nederland (VVN) vinden wij dat voetgangers op een voorrangsweg net als bestuurders voorrang moeten krijgen. Positief neveneffect: dit brengt de snelheid omlaag en vergroot de veiligheid. "

 • Leefbaar Borger-Odoorn: Eens
  Toelichting van de partij

  "In woonwijken moet minimaal gelijkwaardigheid bestaan tussen alle verkeersdeelnemers. Het realiseren van zelfregulerende 30 km-zones kan een grote bijdrage leveren aan deze gelijkwaardigheid. Binnen deze 30 km-zones hebben fietsers en voetgangers voorrang. Leefbaar Borger-Odoorn wil zich sterk maken voor deze vorm van verkeersmaatregelen in de dorpen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat